مدیر عامل :سید محسن حسینی

رئیس هیئت مدیره : احسان عبدی چاری

مدیر بازرگانی : محمد علی حسن زاده

مدیر عملیات : امیر حسن حسن زاده

مدیر مالی : وحید شیروئی

مدیر سیستم :  سید مصطفی اسماعیلی